cover image

议会不丹议会中的由选举产生的。不丹议会中还包括不丹家委员会

Quick facts: 国民议会 གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ Gyelyong Tshogdu,...
议会
གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་
Gyelyong Tshogdu
种类
种类
领导
议会议长
吉美·波(Jigme Zangpo)(不丹联合党
自2013年8月2日
结构
议员47人
政党
  •   不丹联合党(30)
对党
选举
上届选举
2018年9月16日及2018年10月18日
会议地点
廷布的Gyelyong Tshokhang
网址
议会官方
Close
不丹

不丹政府政治
系列其他国家 · 图集
政治主题

Oops something went wrong: