cover image

尼泊尔联邦议会尼泊尔语नेपालको सङ्घीय संसद)是尼泊尔两院制议会,由作为咨询机关的国民议会(上议院)和作为立法机关的众议院(下议院)组成[1]

Quick facts: 尼泊尔联邦议会 नेपालको सङ्घीय संसद, 种类, 种类, 架构, 结构...
尼泊尔联邦议会
नेपालको सङ्घीय संसद
种类
种类
架构众议院 275
国民议会 59
结构
议员334
众议院政党
(158)

阁外支持 (19)

反对党 (94)

悬空 (4)
执政党(39)

外支持 (2)

反对党(18)

选举
众议院投票制度
小选区制比例代表制
票制
众议院上届选举
2017年11月6日及12月7日
国民议会上届选举
2022年1月26日
会议地点
加德满都
网址
www.parliament.gov.np
Close