舒格南语 - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for 舒格南语.

舒格南语

维基百科,自由的百科全书

舒格南语
Хуг̌ну̊н зивXuǧnůn zivв
母语国家和地区 塔吉克斯坦(约40 000人)
阿富汗(约20 000人)
区域 塔吉克斯坦戈尔诺—巴达赫尚自治州阿富汗巴达赫尚省
母语使用人数 约60 000人(日期不详)
语系
印欧语系
文字 阿拉伯字母西里尔字母拉丁字母
语言代码
ISO 639-3 sgh

舒格南语识匿语舒格南话舒格南方言是归属印欧语系印度—伊朗语族伊朗语支东伊朗次语支帕米尔诸语言的一种语言,是分布于塔吉克斯坦戈尔诺—巴达赫尚自治州以及毗邻的阿富汗巴达赫尚省的高原塔吉克族的本民族语言。舒格南语接近于中国境内的色勒库尔语

语音

元音

舒格南语有元音9个,分长短,其中短元音5个,长元音4个。不分松紧

前元音 央元音 后元音
高元音 i [i] u [u]

ů [ʊ]

中元音 e [e]

ē []

o [o]

ō []

低元音 a [a]

ā []

辅音

舒格南语有辅音30个,其中j-、w-可充当辅音亦可充当半元音

双唇音 齿间音 舌尖音 舌根音 小舌音 喉音
中央辅音 边音 硬颚音
塞音 清音 p [p] t [t] k [k] q [q]
浊音 b [b] d [d] g [ɡ]
塞擦音 清音 c [t͡s] č [t͡ʃ]
浊音 dz [d͡z] j [d͡ʒ]
擦音 清音 f [f] θ [θ] s [s] š [ʃ] x [x] χ [χ] h [h]
浊音 v [v] ð [ð] z [z] ž [ʒ] ɣ [ɣ] ƣ [ʁ]
鼻音 m [m] n [n]
流音 r [r] l [l]
半元音 w [w] y [j]

文字

学术作品多使用国际音标,另外还有学者自创的一些字母文字。

拉丁文字

以下为在苏联境内1931年起使用的拉丁文字字母:

A a B в C c Ç ç Є є D d Đ đ F f
G g Ƣ ƣ H̡ h̡ I i J j K k L l M m
N n O o Ө ө P p Q q R r S s Ş ş
T t Ѣ ѣ U u V v W w X x X̵ x̵ H h
Z z Ƶ ƶ З з

基里尔文字

以下为在苏联境内1938年起使用的基里尔文字字母:

А а Ā ā Б б В в В̌ в̌ Г г Ғ ғ Г̌ г̌
Ғ̌ ғ̌ Д д Д̌ д̌ Е е Ё ё Ж ж З з З̌ з̌
И и Ӣ ӣ Й й К к Қ қ Л л М м Н н
О о П п Р р С с Т т Т̌ т̌ У у Ӯ ӯ
У̊ у̊ Ф ф Х х Ҳ ҳ Х̌ х̌ Ц ц Ч ч Ҷ ҷ
Ш ш ъ Э э

学术基里尔文字

以下为俄罗斯科学院学术作品中使用的基里尔文字字母:

А а Ā ā Б б В в В̌ в̌ Г г Ғ ғ Г̌ г̌
Д д Д̌ д̌ Ē ē Ê ê Ж ж З з Ҙ ҙ И и
Ӣ ӣ Й й К к Қ қ Л л М м Н н О о
П п Р р С с Т т Т̌ т̌ У у Ӯ ӯ У̊ у̊
Ф ф Х х Ҳ ҳ Х̌ х̌ Ц ц Ч ч Ҷ ҷ Ш ш
ъ ь

词汇

舒格南语的词汇和其他东伊朗次语支语言很相近,并表现出和西伊朗次语支语言(如波斯语塔吉克语)的一些相似和不同之处。

伊朗语族语言词汇比较[参 1]
词义 波斯语[参 2] 塔吉克语[参 3] 舒格南语[参 4] 萨里库尔语[参 5] 瓦罕语[参 6]
儿子(名词) pisærپسر‎) pisarписар put͡sпуц pɯt͡spüts pətrpətr
小麦(名词) ɡændumگندم‎) ɡandumгандум ʒindamжиндам ʒandamzyandam ɣɯdimɣ̆ədīm
眼睛(名词) t͡ʃæʃmچشم‎) t͡ʃaʃmчашм t͡semцем t͡semtsem t͡ʂəʐmč̣əẓ̆m
火(名词) ɑtiʃاتش‎) otaʃоташ joːt͡sйоц jut͡syuts rɯχniɡrыxnīg
水(名词) ɑbاب‎) obоб xat͡sx̆ац xat͡scats jupkyupk
手(名词) dæstدست‎) dastдаст ðustδуст ðɯstzzüst ðastδast
肉(名词) gʉʃtگوشت‎) gʉʃtгўшт guːxtгӯx̆т gɯxtgüct guʂtgūṣ̌t
牙(名词) dændanدندان‎) dandonдандон ðindʉnδиндẙн ðandunzzandun dɯndɯkdыndыk
脚(名词) پا‎) poпо poːðпоδ peðpezz pɯðpāδ
马(名词) æsbاسب‎) aspасп voːrd͡ʒворӌ vurd͡ʒvurj jaʃyaš
云(名词) æbrابر‎) abrабр abriáбри varmvarm murmūr
高(形容词) bulændبلند‎) balandбаланд bilandбилāнд bɯlandbüland bɯlandbəland
大(形容词) kælanكلان‎) kalonкалон ʁulaːғула lourlour luplup
远(形容词) dʉrدور‎) durдур ðarδар ðarzzar ðirδīr
好(形容词) χʉbخوب‎) χubхуб χubхӯб t͡ʃard͡ʒqarj bafbaf
新(形容词) næuنو‎) nauнав nauнаw nɯd͡ʒnüj ʂəɣdṣ̌ə̄ɣ̆d
小(形容词) χurdخرد‎) χurdхурд d͡zulʒул d͡zɯldzül d͡zəqlaiʒəqlay
多(形容词) bisjarبسيار‎) bisjorбисёр bisjoːrбисйор pɯrpür təqitəqi
五(数词) pænd͡ʒپنج‎) pand͡ʒпанҷ piːnd͡zпӣнӡ pind͡zpindz pand͡zpānʒ
七(数词) hæftهفت‎) haftҳафт uːvdwӯвд ɯvdüvd ɯbыb
吃(动词) χwurdخورد‎) χʉrdхўрд χiːdхӯд χiɡhig jitnyitn
说(动词) ɡuftگفت‎) ɡuftгуфт lʉvdлẙвд levdlevd xənakx̆nak
见(动词) didديد‎) didдид wiːntwӣнт wandwand winɡwīng
做(动词) kærdكرد‎) kardкард t͡ʃiːdчӯд t͡ʃeiɡqeig t͡sərakcərak

参阅

注释

参考资料

  1. ^ 高尔锵. 《塔吉克语简志》. 中国北京: 民族出版社. 1985年. CSBN 9049·43 (中文(简体)‎). 
  2. ^ 北京大学伊朗文化研究所、德黑兰大学德胡达大词典编纂所. 《汉语波斯语词典》. 中国北京: 商务印书馆. 1996年10月. ISBN 9787100016292 (中文(简体)‎). 
  3. ^ Словари - Dictionary - English - Russian - Tajik [英语—俄语—塔吉克语词典]. 2007年 [2013年2月19日]. (原始内容存档于2013年2月25日) (塔吉克文). 
  4. ^ Карамсхоев, ДодхудоГрюнберг, Александр Леонович. Шугнанско-русский словарь, том 1 - 3 [《舒格南语—俄语词典·卷一至三》]. 苏联莫斯科: 苏联科学院. 1988年 (俄语). 
  5. ^ 高尔锵. 《塔吉克汉词典》. 中国成都: 四川民族出版社. 1996年. ISBN 7-5409-1744-X (中文(简体)‎). 
  6. ^ Пахалина, Т.Н.. Ваханский язык [《瓦罕语》]. 苏联莫斯科: 苏联科学院. 1975年 (俄语). 

外部链接

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
舒格南语
Listen to this article