帮助:瑞典语国际音标 - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for 帮助:瑞典语国际音标.

帮助:瑞典语国际音标

维基百科,自由的百科全书

下表显示在维基条目中的一些瑞典语内容如何使用国际音标发音。 在此发音指南中,瑞典语的发音主要基于中央标准瑞典语,芬兰瑞典语则以赫尔辛基地区的发音为基础。关于发音的详细资讯,请参见瑞典语音系

辅音
瑞典

瑞典

芬兰

芬兰

例子 英语中的近似发音
b 关于这个音频文件 bok book
ɕ t͡ɕ 关于这个音频文件 kjol, 关于这个音频文件 tjock, 关于这个音频文件 kön sheep相似。但和"y"的发音更相近
d 关于这个音频文件 dop dad
ɖ rd 关于这个音频文件 nord[1] 卷舌/d/
f 关于这个音频文件 fot foot
ɡ 关于这个音频文件 god good
h 关于这个音频文件 hot hat
ɧ ɕ 关于这个音频文件 sju, 关于这个音频文件 stjärna, 关于这个音频文件 skör, 关于这个音频文件 station, 关于这个音频文件 pension, 关于这个音频文件 geni, 关于这个音频文件 choklad[2] 与苏格兰语的 loch 有些类似(随着地区的不同而有差异)
j 关于这个音频文件 jord, 关于这个音频文件 genom, 关于这个音频文件 Göteborg yoyo
k 关于这个音频文件 kon cone
l ɫ 关于这个音频文件 lov lack
ɭ rl 关于这个音频文件 rl[1] 卷舌/l/
m 关于这个音频文件 mod mode
n 关于这个音频文件 nod node
ɳ rn 关于这个音频文件 barn[1] 卷舌/n/
ŋ 关于这个音频文件 ng long
p 关于这个音频文件 pol pole
r 关于这个音频文件 rov[3] 当发音清楚且缓慢、或在正式场合中,r会发成颤音;而在普通的对话中,r则通常发成闪音齿龈近音
s 关于这个音频文件 sot soot
ʂ rs 关于这个音频文件 torsdag[1] 卷舌/ʃ/
t 关于这个音频文件 tok tea
ʈ rt 关于这个音频文件 parti[1] 卷舌/t/
v 关于这个音频文件 våt vote
罕用的发音
瑞典

SWE

芬兰

FIN

例子 英语中的近似发音
w Wales Wales
关于这个音频文件 Zlatan关于这个音频文件 Bratislava father
œɪ 关于这个音频文件 Creutz关于这个音频文件 Reuter void
元音
瑞典

SWE

芬兰

FIN

例子 英语中的近似发音
a ɑ 关于这个音频文件 matt[4] cut
ɑː 关于这个音频文件 mat[4] bra
关于这个音频文件 fet there
ɛ e 关于这个音频文件 häll, 关于这个音频文件 fett sell
ɛː 关于这个音频文件 häl RP pair
æ 关于这个音频文件 värk[5],关于这个音频文件 verk[5] trap
æː 关于这个音频文件 ära[5] ham
ɪ i 关于这个音频文件 sill hit
关于这个音频文件 sil leave
ɔ o 关于这个音频文件 moll[6] RP pot
关于这个音频文件 mål[6] floor
œ ø 关于这个音频文件 nött[6] 法语 sœur,与RP nurse 有些类似
œː 关于这个音频文件 öra[5][6] 德语 Schön,与RP burn 有些类似
øː 关于这个音频文件 nöt[6]
ɵ ʉ 关于这个音频文件 full,
关于这个音频文件 musik[6][7]
荷兰语 hut
ʉ 关于这个音频文件 duell,
关于这个音频文件 känguru[6][7][8]
澳洲英语goose ;与德语 关于这个音频文件 müssen 相似。
ʉː 关于这个音频文件 ful[6][9] 澳洲英语choose恨像德语的 关于这个音频文件 üben
ʊ u 关于这个音频文件 bott[6] put
关于这个音频文件 bot[6] boot
ʏ y 关于这个音频文件 syll[6][8] 有点像是 hit; 挪威语关于这个音频文件 nytt
关于这个音频文件 syl[6][9] 有点像是 leave; 挪威语的 关于这个音频文件 lys
重音声调音节分化英语syllabification
IPA 举例 注释
ˈ anden[10]
[ˈanːdɛn][11]
第一调 / 锐声:[12]
 • 斯德哥尔摩方言英语Stockholm dialects中是升降调[ˈǎnːdɛ̂n]
 • 哥德堡方言中是低升调[ˈànːdɛ̌n]
 • 马尔摩方言中是降低调[ˈânːdɛ̀n]
 • 芬兰瑞典语中是普通的重音。[13]以及极少数部分瑞典大陆的方言中是普通的重音:[ˈanːdɛn][14]
² anden[15]
[²anːdɛn][11]
第二调 / 重声[12]
 • 斯德哥尔摩方言中是重降调[ˈânːdɛ̂n]
 • 哥德堡方言中是降升调[ˈânːdɛ̌n]
 • 马尔摩方言中是升降调[ˈǎnːdɛ̂n]
 • 芬兰瑞典语[13]以及极少数部分瑞典大陆的方言中是普通的重音:[ˈanːdɛn][14]
ˌ Oxenstierna
[²ʊksɛnˌɧæːɳa]
次重音,如intonation
. fria
[²friː.a]
音节分化英语syllabificationco-op, rower

注释

 1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 在许多拥有舌尖R音英语rhotic consonant的方言中,会产生连音的现象:当/r/音碰上齿音时形成的组合(/rd//rl//rn//rs//rt/),会转变成卷舌音[ɖ][ɭ][ɳ][ʂ][ʈ])。而在拥有喉音R的方言(如南瑞典语)中,他们则是[ʁd][ʁl][ʁn][ʁs][ʁt]。尽管如此,卷舌音也可能出现在芬兰瑞典语的一些变种中,特别是在年轻人之间和快速谈话中。
 2. ^ 瑞典语的/ɧ/随着区域而发音有所不同,如[], [ɸˠ], or [ʂ].
 3. ^ /r/在不同的方言中有明显的区别。它在几乎所有的方言中都被发音为齿龈音或类似的音,但在南瑞典语发言英语South Swedish dialects则是小舌音,类似于巴黎法语的"r"。在音节首时,也可以发成[ʒ](同英文的"genre" 或 "vision")。
 4. ^ 4.0 4.1 The quality of the vowels tends to change a lot between Finland dialects and those of Sweden, especially Southern and Central Sweden. In general terms, [ɑː] is realised more often as [ɒː] in Sweden and as a true [ɑː] in Finland. In the area of Helsinski (Helsingfors) it may be fully centralised [äː]. No difference in the vowel quality occurs in Finland Swedish.
 5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 /r/之前,the quality of non-high front vowels is changed: the unrounded vowels /ɛ/ and /ɛː/ are lowered to [æ] and [æː], whereas the rounded /œ/ and /øː/ are lowered to open-mid [œ] and [œː]. For simplicity, no distinction is made between the mid [œ] and the open-mid [œ], with both being transcribed as œ. Note that younger speakers use lower allophones [ɶ] and [ɶː].
 6. ^ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 [ɔ, , œ, œː, øː, ʏ, ] 是“突出”的元音,而 [ɵ, ʉ, ʉː, ʊ, ] 则是“不突出”的元音。详细资讯请参阅圆唇度。
 7. ^ 7.0 7.1 [ɵ][ʉ] 皆是/ɵ/在非重读时的同位异音(重音/ɵ/总是被当作[ɵ]):
  • [ɵ] 用在所有的闭音节中(如 kultur [kɵlˈtʉːr] ),但也用在开音节(如 musikal [mɵsɪˈkɑːl] )。 Some cases involve resyllabification caused by retroflexion, which makes the syllable open, as in kurtisan [kɵʈɪˈsɑːn] .
  • [ʉ]只出现在开音节中。在某些情况中,[ʉ]是唯一可能的情况,如 känguru [ˈɕɛŋːɡʉrʉ] ,又像是 /ɵ/ 发生在hiatus英语hiatus(两个字/音节中同一母音连续出现时发音的短促停顿)时,如 duell [dʉˈɛlː]
  • 在其他情况,[ɵ]可以与[ʉ]自由变化,因此musik可以发音成 [mɵˈsiːk] [mʉˈsiːk] (Riad (2014:28-29))。简单来说, only [ɵ] will be used.
 8. ^ 8.0 8.1 瑞典语中的[ʉ](次闭央不突出元音) 与[ʏ](次闭次前突出元音)之间的区别对于非母语者可能很难分辨:
  • 瑞典语的[ʉ]音与德语[ʏ]音(如 müssen [ˈmʏsn̩] )非常相近。
  • 瑞典语的[ʏ]音比起德语的[ʏ]音(次闭次前不突出元音),更像是英语的[ɪ]音(次闭次前不圆唇元音,如 hit),亦和挪威语[ʏ]音(如 nytt [nʏtː] )非常相近。
 9. ^ 9.0 9.1 瑞典语中的[ʉː](次闭次前不突出元音)与[yː](闭前突出元音) 对于非母语者可能很难分辨:
  • 瑞典语的[ʉː]音和德语的[yː]音(闭前不突出元音,如 üben [ˈyːbn̩] )非常地相似。
  • 瑞典语的[yː]音比起德语的[yː]音,更像是英语的[](闭前不圆唇元音,如 leave) ,也和挪威语的[yː](如 lys [lyːs] )很相似。
 10. ^ 意思是“鸭子”。
 11. ^ 11.0 11.1 放在重音的音节前。当词汇有第二种调素食,² 则会用来与主要的重音符号作区别。
 12. ^ 12.0 12.1 Unless it is needed, the narrow phonetic transcription of Swedish tonemes is not to be used in articles.
 13. ^ 13.0 13.1 The variety of Swedish spoken on the Åland Islands usually resembles phonetically speaking the dialects of the Uppland area rather than Finland Swedish, but the pitch accent is largely missing
 14. ^ 14.0 14.1 芬兰瑞典语以及一些瑞典大陆的腔调中仅有单一的重音,而没有对比性的音调重音。也就是说,在这些腔调中,anden(野鸭)与 anden (灵魂) 的发音是完全相同的。
 15. ^ 意思是“灵魂”。

参考书目

 • Engstrand, Olle, Swedish, Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the usage of the International Phonetic Alphabet., Cambridge: Cambridge University Press: 140–142, 1999, ISBN 0-521-63751-1 
 • Reuter, Mikael. Vokalerna i finlandsvenska: En instrumentell analys och ett försök till systematisering enligt särdrag. Studier i nordisk filologi (Svenska litteratursällskapet i Finland). 1971, 46: 240–249 (Swedish). 
 • Riad, Tomas, The Phonology of Swedish, Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-954357-1 

外部链接

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
帮助:瑞典语国际音标
Listen to this article