Dret internacional

conjunt de normes jurídiques i principis, destinat a regular les relacions externes entre estats i/o altres entitats (també amb qualitat de ser subjecte de dret internacional). / From Wikipedia, the free encyclopedia

El dret internacional és el conjunt de principis i normes que regulen les relacions dels estats, i altres subjectes de dret internacional,[1] i que són representats pel seu servei diplomàtic. Està integrat per acords entre estats - tractats internacionals (tractats, pactes, convenis, cartes), memoràndums, intercanvi de notes diplomàtiques, esmenes, annexos, protocols de tractats–, pel costum internacional que alhora es compon de la pràctica dels Estats que aquests reconeixen com a obligatòria, així com pels principis generals del dret.

A més, en l'àmbit multilateral, el dret internacional es nodreix dels acords als quals arriben els Estats en el marc dels organismes internacionals que pertanyin i, dintre d'aquests, d'aquells acords que es comprometen a aplicar. En ambdós casos, bilateral o multilateral, el nivell adquirit al comprometre's un Estat és el de posar en vigor la norma acordada en el seu propi territori i aplicar-la per sobre de les normes nacionals.

Tradicionalment, hom diferencia entre dret internacional públic i dret internacional privat. Aquest article es basa fonamentalment en el dret internacional públic.