Kreosot

chemická sloučenina / From Wikipedia, the free encyclopedia

Kreosot je název používaný pro škálu produktů dělících se na dřevný kreosot a kreosot z uhelného dehtu. Dřevný kreosot se získává vysokoteplotním zpracováním bukového nebo jiného dřeva, anebo z pryskyřice keře Larrea tridentata („kreosotový keř“).

Keř Larrea tridentata

Termín kreosot (též kreosotový olej[1]) se však nejčastěji používá pro kreosot z uhelného dehtu. Tento kreosot je registrován EPA jako prostředek k ochraně dřeva. Destiluje se ze surového koksárenského dehtu a je tvořen především polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU, PAH), ale obsahuje také fenoly a kresoly.

Pojem se používá i v souvislosti s tvorbou uhlíkového materiálu v komínech při spalování dřeva.