cover image

הקלטה

תהליך המרת גלי קול למדיה מכנית או חשמלית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הקלטה היא תהליך של רישום לאורך זמן של מידע מהסביבה (בדרך-כלל קול או אור) על גבי מדיה מכנית או אלקטרונית, כגון תקליט, סרט מגנטי, או זיכרון מחשב. את המידע שהוקלט ניתן לאחר-מכן לשחזר, כלומר להשמיע מחדש את הצלילים שהוקלטו או להציג מחדש את רצף התמונות (סרט) שהוקלט. איכות ההקלטה משקפת את מידת הנאמנות של המידע המוקלט למקור.

Ton_S.b%2C_tape_unit.jpg
מכשיר הקלטה על סרט מגנטי מתחנת רדיו גרמנית בימי מלחמת העולם השנייה

Oops something went wrong: