cover image

Ուրբաթ, շաբաթվա հինգերորդ օրը (եկեղեցական տոմարով՝ վեցերորդը), ընկնում է հինգշաբթի և շաբաթ օրերի միջև։

Ուոլթեր Սադլերի «Ուրբաթ» նկարը« 1883 թ.