Froan naturreservat og landskapsvernområde

Dyrelivsfredning (Naturbase VV00000719) / From Wikipedia, the free encyclopedia

Froan naturreservat og landskapsvernområde er et naturreservat, landskapsvernområde og biotopvern (dyrelivsfredning) i Frøya kommune, Trøndelag. Verneområdet ligger i øyrekka Froan, og har status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

Quick facts: Froan naturreservat og landskapsvernområde, K...
Froan naturreservat og landskapsvernområde
KommuneFrøya
Verneformramsarområde, naturreservat, landskapsvernområde
Areal400 + 80
Opprettet1979
Kart
Froan naturreservat og landskapsvernområde
64°02′N 9°00′Ø
Close

Reservatet ble opprettet i 1979 for å bevare leve- og yngleområdene for fugl og sel, og er det største sammenhengende havområdet som er fredet som naturreservat i Norge.

Området omfatter de bebodde øyene Sørburøy og Sauøy. Froan naturreservat og landskapsvernområde omfatter et naturreservat på 400 km² fra Vingleia fyr i sørvest til Halten i nordøst og et 80 km² område sørøst for naturresevatet fredet som landskapsvernområde. Området har et rikt fugleliv med et lavt antall hekkende arter, rundt 50, men med et enormt antall av hver art. Med et par tusen hekkende storskarv huser Froan 10 prosent av bestanden i Norge, og med et par små unntak er området det sørligste området for denne artens hekkeområde. Området er dessuten kjerneområdet for selarten havert. Det er begrensninger i den frie ferdsel på land i enkelte tider av året.

Verneinteressene i området blir av noen vurdert som truet av at det samtidig drives fiskeoppdrett i det samme området, med dispensasjon fra verneforskriftene.