cover image

Personvernforordningen

EU-forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger / From Wikipedia, the free encyclopedia

Personvernforordningen (forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området. Forordningen omhandler også i noen grad behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU.

Quick facts: EU-forordning, Utarbeidet , Trådte i kraft...
EU EU-forordning
2016/679
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)
Bakgrunn
Utarbeidet 27. april 2016
Trådte i kraft 25. mai 2018
EØS-relevant tekst
EØS-komitevedtak 154/2018
Annen lovgivning
Erstatter Direktiv 95/46/EF
Status: Gjeldende lovgivning
Close
Gdpr_Europe.jpg
Logo for GDPR.

Forordningen trådte i kraft 25. mai 2018.[1] Den avløste da personverndirektivet, og har direkte virkning i medlemslandene, og krever, i motsetning til direktiver, ikke egen eller særskilt nasjonal lovgivning. På dagen for ikrafttredelse ble en rekke nyhetsnettsteder i USA blokkert for europeiske brukere på grunn av de nye personvernreglene.[2]

Personvernforordningen er også relevant i EØS-samarbeidet.[3] I Norge trådte forordningen i kraft 20. juli 2018.[4]