Vandelskontroll - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Vandelskontroll.

Vandelskontroll

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Opprydning: Denne artikkelen trenger en opprydning for å oppfylle Wikipedias kvalitetskrav. Du kan hjelpe Wikipedia ved å forbedre den. Mangler som er blitt anført: - Artikkelen er geografisk snever, den dreier seg bare om Norge. Artikkelen er unøyaktig om norske forhold, den skiller ikke mellom politiattest og vandelskontroll (som ikke er det samme), i tillegg blander den inn vandelsattester. Den er gått ut på dato, den dreier seg i store trekk om tidligere lovgiving (i Norge), Politiregisterloven kom i 2010. Den er også unøyaktig og ufullstendig med hensyn på tidligere lovgivning. Trenger full omskrivning, både ny beskrivelse av gammel lovgivning (historie) og ny beskrivelse av nåværende lovgivning. Artikkelen er for alle praktiske formål uten referanser (det fins to opplysninger som har referanse). Denne bør antagelig startes helt på nytt, etter å ha lest for eksempel Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) samt NOU 2003: 21. I tillegg bør det inkluderes stoff fra resten av verden.
Sveitsisk vandelsattest
Sveitsisk vandelsattest

Vandelskontroll er et kriminalitetsforebyggende virkemiddel hvor opplysninger om enkeltpersoners vandel (adferd, livsførsel) brukes til å utestenge dem fra bestemte stillinger, funksjoner, tillatelser, oppgaver eller lignende som de ikke er egnet til.[1]

Vandelskontroll skal skape økt trygghet for arbeidsgivere, tjenestemottakere og allmennheten. Ved å stille særlige krav til søkere, for eksempel ved ansettelse i politiet, skolevesenet og lignende, skal arbeidsgiveren vite at søkerne ikke er dømt for straffbare handlinger som viser at de ikke er egnet for stillingen.

Vandelsattester

Vandelsattester, i blant også kalt politiattester, er attester fra myndighetene, eksempelvis politiet, med opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Hvilke typer oppføringer som eventuelt anføres i en attest er avhengig av formålet med attesten.

Politiattest utstedes av politiet etter skriftlig søknad. Den kan kun utstedes til visse formål, og ikke på generelt grunnlag.

Krav om politiattest

I en rekke yrker kreves det politiattest for å få ansettelse: politi, fengselsvesenet (Kriminalomsorgen), luftfart, advokatbevilling og FN-tjeneste.

Det er ikke anledning for arbeidsgivere til å kreve politiattest dersom stillingen ikke omfattes av gjeldende lovhjemmel, per 2009 lov om strafferegistrering av 11. juni 1971 §6 første og annet ledd.

Fra 1. desember 2006 fikk frivillige organisasjoner mulighet til å innhente politiattest fra frivillige som jobber med barn og unge etter Forskrift om strafferegistrering. Denne attesten viser dommer eller forelegg for voldtekt eller seksuelt misbruk av barn (herunder kjøp av seksuelle tjenester fra barn under 18 år og befatning med barnepornografi). – I august 2009 fremmet Regjeringen forslag om ny politiregisterlov.

Opplysninger i attesten

Opplysningene i politiattesten hentes fra det sentrale strafferegisteret, bøteregisteret og straffesaksregisteret. For enkelte stillinger, f.eks. innen politiet, vil attesten kunne omfatte alle straffereaksjoner; for andre bare overtredelser av en begrenset gruppe bestemmelser i straffeloven.

I uttømmende politiattest tas alt med uansett alder. Unntaket er saker som er sendt til behandling i konfliktrådet etter straffeprosessloven § 71a, når vedkommende ikke har begått nye straffbare handlinger to år etter at konfliktrådsbehandlingen er avsluttet med avtale.

Barneomsorgsattest

Barneomsorgsattest er en mer omfattende politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Attesten kan bidra til å sikre at en person som skal adoptere eller over tid eller jevnlig skal ha heldøgns omsorgsansvar for mindreårige, er egnet for oppgaven. På Barneomsorgsattest skal det anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av flere straffelover.[2] Regjeringen utreder (november 2010) nå om alle ansatte i barnevernet skal ha barneomsorgsattest.

Se også

Referanser

Eksterne lenker

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Vandelskontroll
Listen to this article