cover image

Producte interior brut

suma del valor de mercat tots els bens i serveis finals produïts en un espai econòmic / From Wikipedia, the free encyclopedia

El producte interior brut o producte intern brut (PIB)[1][2] és la suma de tots els béns i serveis finals produïts en un espai econòmic durant un període determinat,[3] normalment un any, excloent el consum intermedi utilitzat en la producció. Fins a la dècada de 1980 es preferia l'ús del Producte Nacional Brut (PNB), un altre mesurament gairebé idèntic al PIB però que incorpora els béns i serveis produïts per factors propis a l'exterior. La variació d'aquesta magnitud macroeconòmica sol utilitzar-se per mesurar el creixement econòmic.[4]

Gdp_2004_by_PPP_world.PNG
Mapa del PIB PPP del 2004. El mapa superior està basat en les dades del Banc Mundial, el mapa inferior està basat en les dades de l'FMI

El PIB per capita és el PIB dividit per la població de l'espai econòmic. Sovint s'utilitza per comparar el grau de desenvolupament entre països, encara que, més aviat, és una simple comparació de la capacitat productiva per individu. Tanmateix, com a mitjana aritmètica, no és un mesurament adequat del benestar, de la distribució de la riquesa, ni de l'accés a aquesta o al capital perquè no mostra la realitat.

L'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) defineix el PIB com:

« Una mesura agregada de producció igual a la suma dels valors bruts agregats de totes les unitats residents i institucionals dedicades a la producció i els serveis (més impostos i menys subsidis, sobre productes no inclosos en el valor dels seus productes). »
— OCDE[5]

Per altra banda, el Fons Monetari Internacional (FMI) estableix que:

« El PIB mesura el valor monetari dels béns i els serveis finals, que són comprats per l'usuari final, produïts en un país en un període determinat (per exemple, un trimestre o un any) »
— FMI[6]

Oops something went wrong: