Text

souvislé sdělení / From Wikipedia, the free encyclopedia

Text je v lingvistice spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování. Označuje uskupení slov, které dohromady tvoří nějakou výpověď. Pojem se obvykle používá pro psané výpovědi delšího rozsahu (odstavec), lze jej ovšem užít i pro mluvený jazykový projev nebo i krátké výpovědi. Knihy jsou označovány jako umělecké texty, novinové články jako publicistické texty, atd.

Text má následující vlastnosti:[1]

  • komplexnost: skládá se z menších částí (vět),
  • spojitost, koherenci: jeho jednotky (věty) jsou navzájem propojeny, je mezi nimi zřejmá souvislost,
  • funkčnost, informativnost: je tvořen se záměrem, kterým chce autor působit na adresáta,
  • organizovanost: jeho jednotky jsou uspořádány podle vzájemných souvislostí,
  • zapojení do kontextu a komunikační situace: text je postaven tak, aby mu adresáti porozuměli.

Je jasné, že některé z těchto vlastností textu mohou být záměrně nebo nedopatřením porušeny.