cover image

Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12) je polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °C. Byl identifikován v roce 1933 jakožto složka uhelného dehtu odpovědná za první rozpoznané nádory způsobené pracovním prostředím – nádory šourku u kominíků v 18. století v Anglii.[2] V 19. století byl zaznamenáván vysoký výskyt kožních nádorů u pracovníků ve výrobě paliv. Na počátku 20. století byla toxicita benzo[a]pyrenu demonstrována tvorbou zhoubných kožních nádorů u laboratorních zvířat, kterým byla kůže opakovaně potírána uhelným dehtem.[2]

Quick facts: Benzo[a]pyren, Obecné, Identifikace, Vlastnos...
Benzo[a]pyren

Strukturní vzorec benzo[a]pyrenu

Benzo[a]pyren

Obecné
Systematický název Benzo[a]pyren
Triviální název Benzopyren
Anglický název Benzo[a]pyrene
Německý název Benzo[a]pyren
Sumární vzorec C20H12
Vzhled žlutá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 200-028-5
Indexové číslo 601-032-00-3
Vlastnosti
Molární hmotnost 252,31 g/mol
Teplota tání 179 °C
Teplota varu 495 °C (rozklad)
Hustota 1,24 g/cm³
Bezpečnost

GHS07

GHS08

GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H350 H340 H360FD H317 H410
R-věty R43 R45 R46 R50/53 R60 R61
S-věty S45 S53 S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Close