Governador

funcionari polític o administratiu, responsable de la direcció d'un estat, província o dependència / From Wikipedia, the free encyclopedia

Governador és el títol d'un funcionari polític o administratiu, responsable de la direcció dels estats, províncies o dependències.[1]

En alguns dels estats o províncies que constituïxen països amb govern republicà, el cap de l'administració governamental rep el títol de Governador. Països federats com els EUA tenen un governador al capdavant de cadascun dels estats que els formen. També alguns països conformats en un estat unitari com Turquia tenen governadors en els seves províncies, i en aquest cas reben el nom de Valí, un títol d'origen islàmic.

Països federals com Estats Units té un governador al capdavant de cada un dels estats que la formen, com Mèxic, però també països conformats en un estat unitari com Xile i Turquia tenen governadors en els seves províncies.

De manera més àmplia el Governador és el cap del govern regional, i com a tal exerceix el poder executiu a nivell regional, assistit pel seu propi Gabinet o tren executiu.

El governador sol tenir nombroses funcions, depenent de l'ordenament jurídic concret del país que es tracti. Als països molt centralitzats les seves funcions poden ser més aviat escasses i subordinades al govern nacional, com el cas de l'Argentina, però en els països descentralitzats les seves funcions poden ser molt importants. Fins i tot als països amb un sistema federal radical i profund, el Governador pot tenir poders i atribucions reservades en altres països als governants nacionals. És el cas dels Estats Units on un Governador d'estat pot presentar projectes de llei en matèria de dret penal i dret civil, ja que li correspon a l'Assemblea Legislativa Regional legislar sobre aquestes matèries; també pot vetar o promulgar aquestes lleis, com també passa amb lleis en certs aspectes de dret laboral, bancari, d'assegurances, tributari, etc. A més pot indultar els reus per delictes estatals, és Comandant en Cap de forces militars (Guàrdia Nacional), és responsable de la política fiscal en relació a molts tributs, pot proposar a la Legislatura Estatal apujar el salari mínim, etc. Competències, atribucions i poders que en altres països (com la majoria dels països llatinoamericans) són exclusius del President de la República.