cover image

מְזוּזָה היא תשמיש קדושה יהודי הנקבע בצד הכניסה לבתי מגורים ומבנים אחרים ובכניסה לחדרים בתוך הבית. מזוזה מורכבת מקופסה קשיחה מוארכת הנקראת "בית המזוזה" ובתוכה יריעת קלף. על הקלף כתובות בכתב סת"ם פרשיות 'שמע ישראל', ו־'והיה אם שמוע' מחומש דברים. מקום ההתקנה הנפוץ למזוזה הוא על מזוזת הדלת, או על הקיר הסמוך לה.[1]

Quick facts: מקרא, משנה, תלמוד בבלי, משנה תורה, שולחן...
מצוות מזוזה
(מקורות עיקריים)
מזוזה קבועה בפתח הדלת
מקרא דברים, ו', ד'ט'; י"א, י"גכ"א
משנה מסכת מנחות, פרק ג', משנה ז'
תלמוד בבלי מסכת מנחות, דף ל"א, עמוד ב' - לד עמוד א
משנה תורה ספר אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרק ד'
שולחן ערוך יורה דעה, סימן רפ"ה - רצא
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, עשה ט"ו
ספר החינוך, מצווה תכ"ג
מקורות נוספים מסכתות קטנות מסכת מזוזה.
Close

ישנה מצוות עשה[2] לקבוע מזוזה (כלומר, קלף ועליו שתי פרשיות המזוזה) על דופן פתח בית מגורים ובפתחי חדרים בבית מגורים, וכן בשערי יישובים וערים (במידה וקיים שער).

Oops something went wrong: